مرا قضاوت نکن رفیق تو فقط چهره ام را میبینی نه سرگذشتم را...

قبل از اینکه بخواهی در مورد من قضاوت کنی...

کفش های مرا بپوش و در راه من قدم بزن

از خیابانها... دشتها... کوههایی گذر کن که من کردم

اشکهایی بریز که من ریختم...

دردها و خوشی های مرا تجربه کن...

سالهایی را بگذران که من گذراندم

دوباره و دوباره برخیزروی سنگهایی ىلغز

که من لغزیدم ومجددا درهمان راه سخت  قدم بزن

همان طور که من انجام دآدم

بعد از آن ....

میتوانی َقضاوتم کنی

هرگاه به جای من زندگی کردی میتوانی قضاوتم کنی


/ 7 نظر / 42 بازدید
نیلوفر

مامان مهربون به خاطر هلن نازنینت شاد باش..قالبتو شاد کن..اینجا دستی برایت به سوی آسمانها دراز است...[لبخند]

سلام برفاطمه

سلام . به سرنوشتتان سری زدم . مطلب مرا قضاوت نکن را خواندم به یاد این جمله افتادم که: هیچ وقت ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکنید. وقت داشتید به وبلاگ سلام برفاطمه بزنید امیدوارم استفاده کنید وتوشه بگیرید برای ادامه زندگی . بهشت نصیبتان